PRIVACY BELEID

PRIVACY POLICYWij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerkt, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.


Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van oozoo store lichtaart wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.


Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.GoedkeuringDoor gebruik te maken van onze [websites | diensten/producten], aangeboden door onszelf of door onze Partners (...), aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.


Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.


Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, bv:afspraken maken of verplaatsen opvolging reparatie’s en garantie’s eventueel open deurdag ,looptijd batterij ect De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.


Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op nazorg door zaakvoerder en personeel en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar onze diensten .oortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.


Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via [elektronische weg | via de post informatiebrochures] en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.


Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, stuur een mail naar steenssensj@hotmail.com


Daarnaast herkent onze webserver automatisch [uw IP-adres | uw domeinnaam] telkens u onze website bezoekt.


Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens


De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van ons klantenbestand met fische’s en deels met de computer ivm techniekinformatie. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met barry’s h&m heeft afgesloten.


We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.


Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.Rechtsgronden voor de verwerking


De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:


- Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.


- Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.


- belangrijk voor garantie op onze diensten


Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.


Delen van de gegevensWij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.


(eventueel) Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.


Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.


Barry’s h&m behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.


Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.


U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.


Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevensConform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.


U kunt uw rechten uitoefenen:


· Ofwel door een brief te versturen aan: barry’s h&m kasterleesteenweg nr 6 via de Klantendienst, op volgend internetadres: steenssensj@hotmail.com ] ,


· Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen


U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.


Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.


Termijn van bewaring van uw gegevensUw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.


Of


Barry’s h&m bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatst gebruikt bij.


Veiligheid en vertrouwelijkheidWij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker


Uw gegevens worden verwerkt door bvba barry’s h&m U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: steenssensj@hotmail.com De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker: de zaakvoerders


CookiesCookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.


Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.


Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.


Links naar andere websites


Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.


Eventueel: Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit


Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot


- Onze Data Protection Officer, op volgend e-mailadres ...


- de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.privacycommission.be


Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.